برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری علمی جدید و میان رشته ای برای برنامه ریزی امور و مسائل مربوط به شهر است. هر چند این رشته جزء رشته های علوم انسانی و گرایش رشته جغرافیا می باشد اما رسالت و وظیفه بزرگی می توان برای آن در نظر گرفت.

مسائل و مشکلات امروزی شهرهای کشور ما و عمده شهرهای دیگر اهمیت توجه به مسائل مختلف شهری و ضرورت توجه به برنامه ریزی شهری را می رساند.

/ 0 نظر / 17 بازدید