کتاب "پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری"

کتاب "پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری با تأکید بر کاربری های آموزشی و بهداشتی- درمانی" از انتشارت جهاد دانشگاهی مشهد است که در پاییز 1387 به چاپ رسیده است. کتاب توسط دکتر محمد رحیم رهنما عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری غلامرضا عباس زاده، مصطفی امیرفخریان و ... تألیف گردیده است و پیرامون کاربری های زمین شهری و طرح های کاربری زمین در جهان و ایران بحث می نماید.

این نوشتار با توجه به اهمیت ارزیابی در فرآیند برنامه ریزی تهیه گردیده و شامل شامل پنج فصل به شرح زیر است:

فصل اول؛ مفهوم برنامه ریزی و تحولات : دراین فصل مفاهیم برنامه ریزی و تحولات آن، مراحل برنامه ریزی، برنامه ریزی شهری و جایگاه ارزشیابی در نظام برنامه ریزی تحلیل شده است. همچنین مفاهیم مربوط به زمین، کاربری زمین و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تشریح شده است.

فصل دوم؛ تئوری ها و تجربیات برنامه ریزی کاربری اراضی در جهان : در این فصل تئوری های برنامه ریزی کاربری زمین، از جمله مدل فون تونن،تئوری های توصیفی،تئوری های تفسیری، تئوری کلاسیک کاربری زمین،تئوری کاربری زمین با جهت گیری حمل و نقل و تئوری سینکلر (sinclair) تشریح شده اند. همچنین دیدگاههای مربوط به کاربری زمین از جمله دیدگاه ساماندهی زمین، دیدگاه کارکردگرایی (کارآیی شهری)، دیدگاه توسعه پایدار، دیدگاه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، سیاسی در کاربری زمین، دیدگاه آمایش انسانی وتجربه کشورها در زمینه برنامه ریزی کاربری اراضی از جمله انگلیس،فرانسه،امریکا، ژاپن و نمونه های موردی تهیه طرح ها در کلانشهرهایروم و قاهره  تشریح شده اند.

فصل سوم؛ سابقه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و ارزیابی آن در ایران : در این فصل سابقه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در ایران در قالب تهیه طرح جامع، تفصیلی،طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و طرح ساختاری- راهبردی تشریح شده است. همچنین مشکلات طرح های شهری در ایران شامل مشکلاتحقوقی مالکیت زمین و ضعف نظارت عمومی و نقش اقتصاد زمین و ساختمان در کاربری زمین تحیل شده است. سابقه ارزیابی طرحهای شهری توسط دستگاههای مختلف از جمله؛ بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمونه های موردی از جمله؛ ارزیابی میزان اجرای پیشنهادات طرح جامع شهر اهواز، ارزیابی میزان تحقق کاربری های شهری در شهر اردکان فارس، ارزیابی کاربری های تجاری طرح تفصیلی در منطقه رضا شهر مشهد بررسی شده است و بیان علل عدم موفقیت طرح های جامع و تفصیلی در ایران پایان بخش این فصل می باشد.

فصل چهارم؛ سابقه کاربری اراضی و ارزیابی آن در کلانشهر مشهد؛ در این فصل سابقه رشد و توسعه شهر مشهد و تاریخچه تهیه طرح های شهری از جمله؛ طرح جامع اولیه (70-1345) و طرح جامع ثانویه شهر مشهد (95-1370) بررسی شده است. همچنین میزان تحقق کاربری های عمده شهری (آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی) در تقسیمات کالبدی شهر بر اساس طرح جامع مصوب (70-1345) و طرح تفصیلی شهر مشهد ارزیابی شده است. در نهایت انطباق کاربری آموزشی و بهداشتی- درمانی در وضع موجود با طرح تفصیلی با سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  مقایسه و ارزیابی شده است.

فصل پنجم؛ جمع بندی و پیشنهادات در راستای برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی: در این فصل ابتدا جمع بندی و خلاصه ای از مطالب فصلهای پیشین ارایه شده است. سپس پیشنهاداتی در زمینه تغییر نگرش در مبانی نظری تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهری (افق زمانی بلند مدت تهیه طرح های جامع شهری)، ساز و کار و فرآیند طولانی تهیه و تصویب طرح های جامع و تفصیلی،  تجدید نظر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها- مصوب 29/8/67 ، صندوق تامین منابع مالی برای تامین زمین خدمات شهری و تأسیس بانک زمین (Land Bank) ارایه شده است.

 

/ 0 نظر / 130 بازدید